GRADBENO PROJEKTIRANJE

Načrt gradbenih konstrukcij obsega določitev nosilne konstrukcije, statičen izračun nosilne konstrukcije, dimenzioniranje nosilnih elementov ter armaturne načrte ali delavniške načrte nosilne konstrukcije objekta.

 • Elaborat gradbenih konstrukcij za zidane objekte
  • V skupino zidanih konstrukcij spadajo objekti grajeni iz opeke.
 • Elaborat gradbenih konstrukcij za armirano-betonske objekte
  • Armirano betonske konstrukcije, so masivne konstrukcije sestavljene iz betona in armature. Delimo jih na klasično armirane betonske konstrukcije in prednapete nosilne konstrukcije.
 • Elaborat gradbenih konstrukcij za lesene objekte
  • Lesene konstrukcije se v praksi vse bolj uporabljajo. Njihova prednost je, da z njimi premostimo velike razpone.
 • Elaborat gradbenih konstrukcij za jeklene objekte
  • Jeklene konstrukcije so primerne za industrijske hale in objekte pri katerih je potrebno premostiti velike razpone.
 • Elaborat gradbenih konstrukcij za sovprežne objekte
  • Sovprežne konstrukcije so tiste, ki združujejo več vrst konstrukcij pri enem objektu in delujejo skupaj.

Pripravljamo statične izračune oz. elaborat gradbenih konstrukcij za klasične in montažne objekte.

 • Izjava statika
 • Izdelava načrta gradbenih konstrukcij
 • Izdelava statičnega izračuna
 • Dimenzioniranje
 • Izdelava armaturnega načrta
 • Statična presoja
 • Statična sanacija

Statično presojo je potrebno narediti v primeru, ko nosilno konstrukcijo dodatno obremenimo. Pogost primer je namestitev sončnih kolektorjev in sončne elektrarne.
Pri statični presoji je potrebno objekt računsko preveriti. Na podlagi računskega modela statik preveri ali je nosilna konstrukcija ustrezna za dodatne obremenitve.

Na podlagi analize obstoječe nosilne konstrukcije statik predvidi ukrepe za statično sanacijo objekta. Statik pri statični sanaciji določi kateri nosilni elementi so ustrezni in katere je potrebno zamenjati ali dodatno ojačati.

Armaturni načrt se izdela pri armirano betonskih nosilnih konstrukcijah. V armaturnem načrtu statik določi pozicije posamezne armature. Pri ploščah se določi tip armaturnih mrež, pri prekladah in stebrih statik določi debelini, število in pozicijo posameznih armaturnih palic. Armaturni načrt vsebuje vse potrebne detajle za izvedbo posameznih nosilnih elementov.
Po določitvi vse potrebne armature pripravimo popis armature za izvedbo nosilne konstrukcije.

Na podlagi popisa gradbeno-obrtniških del se naredi projektantska ocena investicije. Popis del je skupek posameznih vrst del s področja gradbene in obrtniške stroke. Osnovni namen popisa del je investitorju prikazati natančen in podroben opis del, ki so potrebna za izgradnjo objekta. Seveda popis del zajema tudi prikaz vseh stroškov posamezne investicije.