ARHITEKTURA

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Ponujamo izdelovanje projektne dokumentacije in z njim povezano tehnično svetovanje, ki se glede na vrsto načrtov, ki sestavljajo takšno dokumentacijo, deli na arhitekturno in krajinsko-arhitekturno projektiranje, gradbeno projektiranje in drugo projektiranje.

Projektna dokumentacija je sistematično urejen sestav načrtov oziroma tehničnih opisov in poročil, izračunov, risb in drugih prilog, s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane in izvedene gradnje.

S projektno dokumentacijo ob upoštevanju želja investitorja, predpisov in pravil stroke glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta z arhitekturnimi, gradbenotehničnimi, krajinsko arhitekturnimi in drugimi rešitvami določimo lokacijske, funkcionalne, tehnične in oblikovne značilnosti objekta tako, da ta zagotavlja skladnost objekta s predpisi, ki urejajo zahteve, skladnost objekta s prostorskimi akti in predpisi o urejanju prostora, skladnost objekta s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj, ter omogoča evidentiranje objekta.

IZP: idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev

Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev je namenjena pridobitvi projektnih in drugih pogojev ter vsebuje tiste podatke, na podlagi katerih mnenjedajalec v skladu s svojimi pristojnostmi določi pogoje za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, za izvajanje gradnje in uporabo objekta.
Vsebina idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev:

 • podatke o udeležencih, gradnji in dokumentaciji,
 • splošne podatke o objektih,
 • lokacijske prikaze:
  • prikaz zemljišča za gradnjo, prikaz objekta na stiku z zemljiščem z navedbo gabaritov, prikaz projekcije najbolj izpostavljenih nadzemnih in podzemnih delov objekta na zemljišče in prikaz odmikov objektov od sosednjih zemljišč in objektov,
  • prikaz prometnih in funkcionalnih površin (vključno z dostopi, dovozi, parkirišči, prostorom za zbiranje komunalnih odpadkov, površinami za intervencijo in evakuacijo ipd.),
  • prikaz minimalne komunalne oskrbe objekta in priključevanja objekta na gospodarsko javno infrastrukturo ter zaščite in prestavitev infrastrukturnih vodov,
  • prikaz varstvenih območij, vodnih in priobalnih zemljišč in varovalnih pasov infrastrukturnih vodov ter
  • prikaz tistih delov obstoječega objekta, ki se spreminjajo in so pomembni za predstavitev skladnosti s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine (npr. fasade, fotografije), če gre za rekonstrukcijo ali prizidavo objektov, varovanih po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine.

DGD: projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja

Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja je namenjena pridobitvi mnenj in gradbenega dovoljenja ter vsebuje tiste podatke, na podlagi katerih se pristojni mnenjedajalec opredeli glede skladnosti dokumentacije s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj, ter določi pogoje za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje in uporabo objekta, upravni organ pa odloči o izpolnjevanju pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja.
Vsebina projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja

 • podatke o udeležencih, gradnji in dokumentaciji,
 • izjavo projektanta in vodje projekta,
 • splošne podatke o objektih,
 • tehnično poročilo in
 • grafične prikaze:
  • situacijo obstoječega stanja,
  • gradbeno in ureditveno situacijo ter
  • prikaz minimalne komunalne oskrbe objekta in priključevanja objekta na gospodarsko javno infrastrukturo ter zaščite in prestavitev infrastrukturnih vodov.

PZI: projektna dokumentacija za izvedbo gradnje

Namen projektne dokumentacije za izvedbo gradnje je izvajalcu podati strokovna navodila za zakoličenje objekta in izvajanje gradnje. Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje se izdela v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem in dopustnimi manjšimi odstopanji od gradbenega dovoljenja in ostalimi strokovnimi podlagami.
Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje vsebuje:

 • vodilni načrt in
 • načrte s strokovnih področij pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih inženirjev in pooblaščenih krajinskih arhitektov, ki jih glede na vrsto gradnje ter glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta določi vodja projekta. Načrte podpišejo pooblaščeni arhitekti in inženirji, ki so jih izdelali.

PID: projektno dokumentacijo izvedenih del

Projektna dokumentacija izvedenih del je namenjena pridobitvi uporabnega dovoljenja, evidentiranju objekta ter uporabi in vzdrževanju objekta. Projektna dokumentacija izvedenih del prikazuje odstopanja od projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, ki je bila sestavni del gradbenega dovoljenja, in od projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, ki je bila priložen prijavi začetka gradnje, na način, ki omogoča jasno prepoznavnost spremenjenih delov ali lastnosti objekta.
Projektna dokumentacija izvedenih del vsebuje:

 • vodilni načrt in
 • druge načrte s strokovnih področij pooblaščenih arhitektov in inženirjev.

DNZO: dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte

Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte vsebuje:

 • podatke o udeležencih in objektu in
 • grafične prikaze:
  • tloris objekta, značilni prerezi ali profili objekta, pogledi ter prikaz oblikovanja terena,
  • prikaz objekta na zemljiškokatastrskem prikazu tako, da je razvidna njegova tlorisna velikost na stiku z zemljiščem s kotiranimi odmiki od sosednjih zemljišč in vodnih zemljišč.

DSN: dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti

Sprememba namembnosti je izvedba del, ki niso gradnja in zaradi katerih tudi ni potrebna rekonstrukcija, predstavljajo pa takšno spremembo namena objekta ali njegovega dela, da se povečajo vplivi objekta na okolico.
Vzdrževanje objekta je izvedba del, s katerimi se objekt ohranja v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba, obsega pa redno vzdrževanje in vzdrževalna dela v javno korist.
Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti se izdela, če se sprememba namembnosti izvede samostojno ali hkrati z vzdrževanjem objekta, in vsebuje:

 • podatke o udeležencih in objektu,
 • tekstualni del (opis gradnje in njenih značilnosti ter opis pričakovanih vplivov objekta zaradi spremembe namembnosti na neposredno okolico z navedbo ustreznih ukrepov),
 • grafične prikaze objekta ali dela objekta, ki se mu spreminja namembnost:
  • tlorise novega stanja in vertikalni prerez, če gre za stavbe in prikaz celotne etaže stavbe z oznako dela stavbe, ki se mu spreminja namembnost, če se spreminja le namembnost dela stavbe, ali
  • pregledno situacijo in gradbeno situacijo novega stanja objekta, če gre za gradbeno inženirske objekte.

DZO: dokazilo o zanesljivosti objekta

Z dokazilom o zanesljivosti objekta izvajalec dokazuje, da objekt izpolnjuje bistvene in druge zahteve ter je skladen z izdanim gradbenim dovoljenjem.
Investitor v postopku izdaje uporabnega dovoljenja lahko predloži več posameznih dokazil o zanesljivosti objekta, če je investitor sklenil več pogodb z izvajalci. Vsa dokazila skupaj morajo dokazati, da objekt glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti v celoti izpolnjuje bistvene in druge zahteve.
Dokazilo o zanesljivosti objekta vsebuje:

 • vodilno mapo dokazila o zanesljivosti objekta
  • osnovne podatke o objektu in dokazilu o zanesljivosti objekta,
  • podatke o udeležencih, ki so sodelovali pri graditvi,
  • izjavo, ki jo podpišeta nadzornik in izvajalec ter
  • tabelarično kazalo dokazil o zanesljivosti objekta,
 • mape s prilogami in
 • navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta.

LEGALIZACIJA OBJEKTOV

Postopek legalizacije črne gradnje je enak postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. Legalizacija je mogoča le, če so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja in po plačilu komunalnega prispevka, drugih po zakonu določenih prispevkov in kazni, ter po plačilu nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora. Nedovoljene gradnje se razvrščajo na nelegalno, neskladno in nevarno gradnjo.

 • Nelegalne gradnje:
  • Dela za katera je pridobiti gradbeno dovoljenje, se izvajajo oziroma so se izvedla brez veljavnega gradbenega dovoljenja.
 • Neskladna gradnja:
  • Dela se izvajajo oziroma so se izvedla v nasprotju s pogoji določenimi v gradbenem dovoljenju.
  • Objekt za katerega je izdano gradbeno dovoljenje se uporablja v nasprotju s pogoji določenimi v njem.Izjema so objekti, ki so bili zgrajen pred 31.12.1967, pod pogoji; da so v uporabi, da se jim ni spremenila namembnost in da so na predpisani način evidentirani v zemljiškem katastru in v katastru stavb.

ARHITEKTURA

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Ponujamo izdelovanje projektne dokumentacije in z njim povezano tehnično svetovanje, ki se glede na vrsto načrtov, ki sestavljajo takšno dokumentacijo, deli na arhitekturno in krajinsko-arhitekturno projektiranje, gradbeno projektiranje in drugo projektiranje.

Projektna dokumentacija je sistematično urejen sestav načrtov oziroma tehničnih opisov in poročil, izračunov, risb in drugih prilog, s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane in izvedene gradnje.

S projektno dokumentacijo ob upoštevanju želja investitorja, predpisov in pravil stroke glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta z arhitekturnimi, gradbenotehničnimi, krajinsko arhitekturnimi in drugimi rešitvami določimo lokacijske, funkcionalne, tehnične in oblikovne značilnosti objekta tako, da ta zagotavlja skladnost objekta s predpisi, ki urejajo zahteve, skladnost objekta s prostorskimi akti in predpisi o urejanju prostora, skladnost objekta s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj, ter omogoča evidentiranje objekta.

IZP: idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev

Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev je namenjena pridobitvi projektnih in drugih pogojev ter vsebuje tiste podatke, na podlagi katerih mnenjedajalec v skladu s svojimi pristojnostmi določi pogoje za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, za izvajanje gradnje in uporabo objekta.
Vsebina idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev:

 • podatke o udeležencih, gradnji in dokumentaciji,
 • splošne podatke o objektih,
 • lokacijske prikaze:
  • prikaz zemljišča za gradnjo, prikaz objekta na stiku z zemljiščem z navedbo gabaritov, prikaz projekcije najbolj izpostavljenih nadzemnih in podzemnih delov objekta na zemljišče in prikaz odmikov objektov od sosednjih zemljišč in objektov,
  • prikaz prometnih in funkcionalnih površin (vključno z dostopi, dovozi, parkirišči, prostorom za zbiranje komunalnih odpadkov, površinami za intervencijo in evakuacijo ipd.),
  • prikaz minimalne komunalne oskrbe objekta in priključevanja objekta na gospodarsko javno infrastrukturo ter zaščite in prestavitev infrastrukturnih vodov,
  • prikaz varstvenih območij, vodnih in priobalnih zemljišč in varovalnih pasov infrastrukturnih vodov ter
  • prikaz tistih delov obstoječega objekta, ki se spreminjajo in so pomembni za predstavitev skladnosti s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine (npr. fasade, fotografije), če gre za rekonstrukcijo ali prizidavo objektov, varovanih po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine.

DGD: projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja

Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja je namenjena pridobitvi mnenj in gradbenega dovoljenja ter vsebuje tiste podatke, na podlagi katerih se pristojni mnenjedajalec opredeli glede skladnosti dokumentacije s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj, ter določi pogoje za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje in uporabo objekta, upravni organ pa odloči o izpolnjevanju pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja.
Vsebina projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja

 • podatke o udeležencih, gradnji in dokumentaciji,
 • izjavo projektanta in vodje projekta,
 • splošne podatke o objektih,
 • tehnično poročilo in
 • grafične prikaze:
  • situacijo obstoječega stanja,
  • gradbeno in ureditveno situacijo ter
  • prikaz minimalne komunalne oskrbe objekta in priključevanja objekta na gospodarsko javno infrastrukturo ter zaščite in prestavitev infrastrukturnih vodov.

PZI: projektna dokumentacija za izvedbo gradnje

Namen projektne dokumentacije za izvedbo gradnje je izvajalcu podati strokovna navodila za zakoličenje objekta in izvajanje gradnje. Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje se izdela v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem in dopustnimi manjšimi odstopanji od gradbenega dovoljenja in ostalimi strokovnimi podlagami.
Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje vsebuje:

 • vodilni načrt in
 • načrte s strokovnih področij pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih inženirjev in pooblaščenih krajinskih arhitektov, ki jih glede na vrsto gradnje ter glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta določi vodja projekta. Načrte podpišejo pooblaščeni arhitekti in inženirji, ki so jih izdelali.

PID: projektno dokumentacijo izvedenih del

Projektna dokumentacija izvedenih del je namenjena pridobitvi uporabnega dovoljenja, evidentiranju objekta ter uporabi in vzdrževanju objekta. Projektna dokumentacija izvedenih del prikazuje odstopanja od projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, ki je bila sestavni del gradbenega dovoljenja, in od projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, ki je bila priložen prijavi začetka gradnje, na način, ki omogoča jasno prepoznavnost spremenjenih delov ali lastnosti objekta.
Projektna dokumentacija izvedenih del vsebuje:

 • vodilni načrt in
 • druge načrte s strokovnih področij pooblaščenih arhitektov in inženirjev.

DNZO: dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte

Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte vsebuje:

 • podatke o udeležencih in objektu in
 • grafične prikaze:
  • tloris objekta, značilni prerezi ali profili objekta, pogledi ter prikaz oblikovanja terena,
  • prikaz objekta na zemljiškokatastrskem prikazu tako, da je razvidna njegova tlorisna velikost na stiku z zemljiščem s kotiranimi odmiki od sosednjih zemljišč in vodnih zemljišč.

DSN: dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti

Sprememba namembnosti je izvedba del, ki niso gradnja in zaradi katerih tudi ni potrebna rekonstrukcija, predstavljajo pa takšno spremembo namena objekta ali njegovega dela, da se povečajo vplivi objekta na okolico.
Vzdrževanje objekta je izvedba del, s katerimi se objekt ohranja v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba, obsega pa redno vzdrževanje in vzdrževalna dela v javno korist.
Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti se izdela, če se sprememba namembnosti izvede samostojno ali hkrati z vzdrževanjem objekta, in vsebuje:

 • podatke o udeležencih in objektu,
 • tekstualni del (opis gradnje in njenih značilnosti ter opis pričakovanih vplivov objekta zaradi spremembe namembnosti na neposredno okolico z navedbo ustreznih ukrepov),
 • grafične prikaze objekta ali dela objekta, ki se mu spreminja namembnost:
  • tlorise novega stanja in vertikalni prerez, če gre za stavbe in prikaz celotne etaže stavbe z oznako dela stavbe, ki se mu spreminja namembnost, če se spreminja le namembnost dela stavbe, ali
  • pregledno situacijo in gradbeno situacijo novega stanja objekta, če gre za gradbeno inženirske objekte.

DZO: dokazilo o zanesljivosti objekta

Z dokazilom o zanesljivosti objekta izvajalec dokazuje, da objekt izpolnjuje bistvene in druge zahteve ter je skladen z izdanim gradbenim dovoljenjem.
Investitor v postopku izdaje uporabnega dovoljenja lahko predloži več posameznih dokazil o zanesljivosti objekta, če je investitor sklenil več pogodb z izvajalci. Vsa dokazila skupaj morajo dokazati, da objekt glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti v celoti izpolnjuje bistvene in druge zahteve.
Dokazilo o zanesljivosti objekta vsebuje:

 • vodilno mapo dokazila o zanesljivosti objekta
  • osnovne podatke o objektu in dokazilu o zanesljivosti objekta,
  • podatke o udeležencih, ki so sodelovali pri graditvi,
  • izjavo, ki jo podpišeta nadzornik in izvajalec ter
  • tabelarično kazalo dokazil o zanesljivosti objekta,
 • mape s prilogami in
 • navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta.

Postopek legalizacije črne gradnje je enak postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. Legalizacija je mogoča le, če so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja in po plačilu komunalnega prispevka, drugih po zakonu določenih prispevkov in kazni, ter po plačilu nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora.Nedovoljene gradnje se razvrščajo na nelegalno, neskladno in nevarno gradnjo.

 • Nelegalne gradnje:
  • Dela za katera je pridobiti gradbeno dovoljenje, se izvajajo oziroma so se izvedla brez veljavnega gradbenega dovoljenja.
 • Neskladna gradnja:
  • Dela se izvajajo oziroma so se izvedla v nasprotju s pogoji določenimi v gradbenem dovoljenju.
  • Objekt za katerega je izdano gradbeno dovoljenje se uporablja v nasprotju s pogoji določenimi v njem.Izjema so objekti, ki so bili zgrajen pred 31.12.1967, pod pogoji; da so v uporabi, da se jim ni spremenila namembnost in da so na predpisani način evidentirani v zemljiškem katastru in v katastru stavb.